Tilbage til temalisten

Religion og mindretalsliv

Mindretalsperspektiver på kirke og samfund, historisk og i dag

Formål: Du får forståelse for, hvilken rolle kirkeliv og religion spiller i grænselandet og mindretallene, historisk og i dag.  

Forudsætninger: Du bør kende til grænselandets historie i store træk - herunder Genforeningen 1920.

Helligåndskirken

Helligåndskirken har dannet ramme om dansksproget kirkeliv i op mod 500 år.

Foto: Grænseforeningen

I denne opgave kommer I til at undersøge forskellige aspekter af de religiøse forhold i grænselandet. Arbejdet med emnet tager afsæt i kerneteksten “Guds ord på tysk er under pres” (Magasinet Grænsen nr. 1, februar 2021).  

Opgaven, som den foreligger her, kommer bedst omkring emnet, hvis der arbejdes i matrixgrupper. 

 

1. Fordel de 5 opgaver, eksempelvis ved, at alle melder sig på det emne, de har mest lyst til at arbejde med. 

 1. Kirkeliv og nationalitet – før og nu

 1. Religion, sprog og mindretalsidentitet 

 1. Integration, diskurs og religion 

 1. Trosfrihed - mindretalsrettigheder, menneskerettigheder

 1. Mindretalsperspektiver på kirke og stat

 

2. Hver gruppe besvarer arbejdsspørgsmålene til den valgte opgave. 

 1. Start med at læse kerneteksten grundigt. Læs derefter arbejdsspørgsmålene til jeres emne igennem, og læs materialet til jeres emne med arbejdsspørgsmålene in mente. 

 1. Lav en præsentation af det, I har fundet frem til i gruppen.  
  Beslut på forhånd i klassen, om I vil lave et slide eller to med de vigtigste pointer i hver gruppe til en fælles PowerPoint, eller bruge eksempelvis Prezi, Padlet, Miro eller lignende. 

 1. Tag udgangspunkt i den baggrundsviden, de øvrige grupper har om jeres emne fra kerneteksten, når I forbereder jeres præsentation. 

 1. Diskutér til sidst i gruppen, hvilke elementer fra kernetekstens øvrige emner, der undrede jer. Forbered evt. uddybende spørgsmål til den/de andre grupper, der har beskæftiget sig med disse emner. 

 

3. Lav matrix-grupper med mindst 1 fra hver af de andre grupper. Sørg for så ligelig repræsentation som muligt. 

Hver grupperepræsentant (fra gruppe 1, 2, 3, 4, 5) præsenterer sin gruppes hovedpointer for de andre i matrixgruppen.  

 • Præsenter de vigtigste pointer fra jeres arbejde for hinanden, og stil evt. uddybende spørgsmål undervejs. 

 

Vend tilbage til hovedspørgsmålet (Hvordan blev kirkelivet henholdsvis nord og syd for den nye grænse påvirket af indlemmelsen af Sønderjylland i Danmark i 1920?) og undersøg om jeres oprindelige besvarelser har ændret sig. 

Er det tilfældet, giv et kvalificeret bud på årsagerne hertil. 

 

Til sidst skal hver matrix-gruppe forberede og fremlægge en gennemgang af sine resultater på max 3-5 min.