Verdensarvsturisme i grænselandet

Dette undervisningsforløb åbner for en innovativ tilgang til arbejdet med formidling af grænselandets UNESCO Verdensarv.

Der er 10 moduler i forløbet, der er oplagt som et introducerende forløb i innovationsfaget. Derudover kan forløbets temaer inddrages i det tvær- og særfaglige innovative arbejde i historie, kulturfag, samfundsfag, dansk og tysk.

Vadehavet

Vadehavet er et eksempel på grænseoverskridende verdensnaturarv. Det UNESCO-anerkendte havmiljø strækker sig langs den hollandske, tyske og danske kyst.

Foto: Jørn Møller / Wikimedia Commons

Den hurtige genvej til bogmateriale er: K. Philipsen m.fl: Innovationsgrundbogen C-B (Systime, 2020), Birte Ravn Østergaard m.fl. (red.): Innovation og entreprenørskab (Systime, 2014), Kristian Philipsen: Innovationsgrundbogen - Entreprenørskab og intraprenørskab (Systime, 2017)

I den moderne, globaliserede verden udgør turisme og oplevelsesøkonomi en milliardindustri, der vokser i takt med, at den teknologiske udvikling giver nemmere og billigere adgang til rejser for en stadig større andel af verdens befolkning.

Mens masseturismens fremvækst kan bidrage til udveksling og gensidig forståelse mellem forskellige kulturer, er der altså også omfattende økonomiske interesser på spil. For en række lande er en stor del af den nationale økonomi bundet op på indtægter fra turisme.

Øget adgang til et stadig større antal destinationer medfører samtidig øget konkurrence mellem turistdestinationer. Særligt det seneste par årtier har en placering på UNESCOs Verdensarvsliste vist sig ikke blot at være en anerkendelse af et stykke natur- eller kulturarvs iboende værdi, men også vist sig at udgøre et attraktivt konkurrenceparameter for turistdestinationer.

UNESCO Verdensarv – internationalt samarbejde og nationale interesser

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) voksede som en del af FN ud af ruinerne af det internationale system i 1945, umiddelbart efter 2. Verdenskrigs afslutning.

Den nye organisation havde en vision om at skabe gensidig forståelse og samarbejde mellem nationer og kulturer ved at fremhæve og bevare natur- og kulturarv med almen værdi for hele menneskeheden.

I 1972 mundede denne vision ud i vedtagelsen af Convention Concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Siden er konventionen tiltrådt af i alt 193 stater, og UNESCOs Verdensarvsliste tæller i dag mere end 1000 steder, der lever op til organisationens krav for, hvad  bevaringsværdigt natur- eller kulturarv er.

Ligesom den voksende turismes potentiale for at skabe gensidig forståelse mellem kulturer er uløseligt forbundet til markedet og økonomiske interesser, kan UNESCOs Verdensarvsliste imidlertid ikke separeres fra nationale interesser og agendaer. Det er repræsentanter for de enkelte stater, der gennem Verdensarvskomitéen udvælger, hvilke stykker natur og kultur, der er Verdensarv med stort forbogstav. Og det er den enkelte nationalstat, der forpligter sig på at bevare og forvalte sin UNESCO Verdensarv.

UNESCOs arbejde er altså den arena, hvor komplekse processer udspiller sig i et spændingsfelt - mellem international udveksling og konsensus på den ene side og nationalstaters politiske og økonomiske særinteresser på den anden.

Verdensarvsturisme udgør således et særegent fænomen, hvor nationalstaters politiske og økonomiske interesser overlapper med potentialet for at bygge bro mellem mennesker og kulturer. Derfor indeholder dette felt unikke muligheder for både samfundsmæssig og økonomisk værdiskabelse.

 

Formål: I denne opgave skal I som gruppe udvikle forskellige innovative løsningsforslag til, hvordan grænselandet på tværs af grænsen kan profilere sig som destination for verdensarvsturisme, og hvordan verdensarv kan bidrage til at gøre grænselandet interessant som turistdestination på tværs af grænsen. 

Forudsætninger: Du skal kende til UNESCOs Verdensarvsliste. Du skal have en forståelse for turisme, herunder verdensarvsturisme, som begreb. Læs evt. videre i denne opgave her på sitet: Turisme i grænselandet i sitet ietGrænseland.dk

 • Læringsmål

  Innovation

  Faglige mål:

  • identificere, formulere og vurdere muligheder for værdiskabende handling gennem innovative processer.
  • gennemføre innovationsprocessen og ræsonnere over elementerne fra idé til værdiskabende handling.
  • indsamle, bearbejde og præsentere informationer med relevans for innovationsprocessen samt kritisk vurdere informationernes anvendelighed.
  • kommunikere og skabe samarbejde i innovationsprocessen, herunder i samspil med andre fag.

  Kernestof:

  • Marked, kunder og brugere
  • Intraprenørskab
  • Metoder til divergent og konvergent tænkning
  • Innovationsprocesser
  • Innovations betydning på samfundsniveau
  • Social og miljømæssig bæredygtighed
  • Etiske vurderinger

  Supplerende stof:

  (...) Det supplerende stof skal udvælges, således at det perspektiverer på tværs af kernestofområderne. Det supplerende stof skal endvidere udvælges, så det understøtter elevernes opfattelse af, at arbejdet med innovative processer kræver anvendelse af viden og metoder fra forskellige fagområder. (...)

 • Modul 1-4 - Fase A

  I denne fase skal I undersøge, hvordan grænselandets verdensarv på nuværende tidspunkt markedsføres og formidles til turister, og identificere eventuelle udfordringer og problemer. 

   

  Verdensarv i grænselandet:

   

  Tag eventuelt kontakt til aktører, der formidler verdensarv i grænselandet, hvis tiden tillader det - og, hvis det kan lade sig gøre, tag på besøg! Alternativt kan I besøge en institution, der formidler UNESCO Verdensarv eller anden natur- eller kulturarv nær jer. 

  • Undersøg, hvordan kultur-/naturarv formidles og markedsføres 
  På Hedebymuseet fortæller arkæologiske fund om vikingernes handelsforbindelser.

  På Hedebymuseet fortæller arkæologiske fund om vikingernes handelsforbindelser.

  Foto: Grænseforeningen

 • Modul 5-6 - Fase B

  Idégenereringsfase!

  Identificér – evt. med input fra den valgte/besøgte aktør – hvilke udfordringer/pains og jobs to be done, der er i markedsføringen/formidlingen af grænselandets verdensarv som turistdestination. Læs om de tre begreber her: Innovationsbogen C-B, Systime, side 39 – 41.

  Nu skal I forsøge at tænke ud af boksen og være kreative. Det skal føre til, at I er i stand til at formulere en række forskellige forslag til løsninger på de problemer, I har identificeret. 

   

  Som en kreativ startøvelse kan I lave øvelsen:  ”Tæl fra 21 til 0 i en rundkreds” på side 68 i dette link: https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/52368102/Camp_guide.pdf

  Til selve idéprocessen kan I med fordel anvende styret fri association ud fra billedkort. På skift trækker hver deltager et kort og deler en kreativ og gerne overdreven og fantasifuld vinkel på, hvordan indholdet på billedet kan hjælpe til markedsføringen. Vælg 4 – 5 idéer og skriv dem ned. Brugbare kort kan hentes på: https://orcapress.ffe-ye.dk/media/787353/idespillet-til-print.pdf

  Som en anden kreativ idéudviklingsproces kan anvendes ”omvendt brainstorming”, hvor I på skift opremser (eller nedskriver på Post it-noter) måder, hvorpå man kan forhindre turisterne i at få lyst til at besøge grænselandet. Når de bedste svar efterfølgende vendes i modsat retning, så opstår bud på løsninger. I skal lave mindst 10, men gerne flere. Udvælg 4 – 5 idéer og skriv dem ned. Til inspiration kan I besøge side 79 på linket: https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/52368102/Camp_guide.pdf

   

  Idé

  Under alle de tre øvelser i denne idégenereringsproces kan I lade jer inspirere af spørgsmål som... 

  • Hvordan kan man fremstille grænselandets verdensarv som en helhed på tværs af grænsen? 
  • Skal unge og ældre personer tiltrækkes på forskellige måder? Hvordan kan det opdeles?
  • Hvordan inddrager man grænselandets generelle kulturelle forhold (herunder den dansk-tyske mindretalsmodel, der er nomineret som verdensarv)? 
  • Hvordan inddrager man en grænseoverskridende, dansk-tysk målgruppe?
  • Hvordan skal man inddrage aspekter som rækker ud til internationale verdensarvsturister? 

   Skriv jeres foreløbige svar på disse spørgsmål ned som afslutning på denne fase.

 • Modul 7-8 - Fase C

  Idéudvælgelsesfase!

  Sortér i jeres løsningsforslag og udvælg de allerbedste idéer. Det lyder simpelt, men I skal arbejde jer gennem forskellige øvelser her for at sikre en bred vurdering af de enkelte idéer, inden I vælger de 2 – 3 bedste. Disse skal I så derefter arbejde videre med.

   

  I skal først opstille nogle vurderingskriterier for kvaliteten af jeres idéer. Start med at opstille 8 – 10 kriterier, som I finder på ud fra overvejelserne over spørgsmålene i fase 2. Eksempler på kriterier kunne være pris, mulighed for at gennemføre idéen i praksis, effekten af gennemførelsen, etc. Vælg derefter 3 – 5 kriterier, som I vil lægge vægt på.

  Opstil så et skema, hvor I vurderer hver idé ud fra en skala fra 1 til 5 point for hver af jeres udvalgte kriterier. Gå videre med de 2 – 4 idéer, der får flest point.

   

  Næste del af processen er, at grupperne på skift præsenterer en og kun én af deres idéer for de andre i plenum på maksimalt 1 minut per idé. Der må kun stilles opklarende spørgsmål fra de andre grupper. Dette går på skift mellem grupperne, indtil alle idéer er præsenteret.

   

  Gruppen udvælger nu den af deres idéer, som synes bedst til at markedsføre grænselandet.

  Hvis nogle grupper sidder tilbage med mere end én idé, kan I “afsætte” en af jeres overskydende idéer til de andre, der mangler en idé - eller som foretrækker jeres overskydende. 

   

  I denne del af processen kan I overveje... 

  • Løses jeres problem bedst via entreprenante eller intraprenante løsninger? Læs om de to begreber her: Innovationsbogen C-B, Systime, side 60 - 62
  • Kan de eksisterende aktører, der formidler verdensarv, med fordel inddrages i idéudvælgelsen og -udviklingen? Og hvordan tænker I, at det kunne foregå?
  • Hvordan påvirker overvejelser om etik samt om social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed jeres idé? Læs om begreberne her: Innovationsbogen C-B, Systime, side 42 - 47

   

   Skriv jeres foreløbige svar på disse spørgsmål ned som afslutning på denne fase.

  Idé
 • Modul 9-10 - Fase D

  Præsentationsfase!

  Hvordan kan jeres endelige idé præsenteres hurtigt og overordnet?

  Hvordan forestiller I jer, at den kan implementeres, og hvilke udfordringer kan der være for implementeringen? 

  • Opstil en tidsplan og et overordnet budget/oversigt over poster, der skal finansieres for at virkeliggøre jeres idé. 
  • Identificér styrker og svagheder – opstil eksempelvis et SWOT-skema. Læs om dette begreb her: Innovationsbogen C-B, Systime, side 214 - 215
  • Lav en model af sugerør eller lignende, en produktbeskrivelse eller lignende af jeres endelige idé.
  • Til sidst laver I en pitch/elevatortale, som I kan gennemføre på 45 sekunder. Læs her om, hvordan den laves – se side 90: https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/52368102/Camp_guide.pdf
   • Øv den grundigt.
  • Den afsluttende del består i, at grupperne på skift fremviser deres model og udfører deres pitch/elevatortalen.
  Præsentation