Tilbage til temalisten

Mindretalsskoler

Skolesystemets rolle i mindretalsdannelse og dannelsen af mindretallet

Formål: I denne opgave skal du undersøge, hvilken rolle skolesystemet som institution har spillet for grænselandets nationale mindretal samt for den enkelte mindretalsborgers identitet historisk og i dag.

Forudsætninger: Du skal kende til teorier om identitetsdannelse og socialisering. Derudover skal du have et grundlæggende overblik over grænselandets historie, herunder 1864, Køller-tiden og genforeningen i 1920.

Vandrelærer Niels Kjems med elever.

Vandrelærer Niels Kjems med elever.

Foto: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

A: Redegør for mindretalsskolers betydning for identitet og identitetsdannelse i mindretallene. Tag udgangspunkt i videoerne fra ”Hverdagsliv i grænselandet” i materialelisten.

 

B: Med København-Bonn Erklæringerne i 1955 fastslog Danmark og Tyskland gensidigt de to mindretals ret til at drive mindretalsskoler.

  • Gør rede for, hvad København-Bonn Erklæringerne siger om skoler.
  • Sammenlign herefter med
    • sprogreskripterne af 1848 og fordanskningspolitikken i tiden før 1864
    • de danske skolers kår under Køller-tiden
  • Diskutér hvilken udvikling, der har fundet sted.

 

C: Undersøg, hvilken rolle mindretalsskoler har spillet for uddannelse og dannelse i grænselandet. Kig herunder på

  • hvilken betydning Genforeningen havde for skolesystemet i grænselandet.
  • vandrelærernes rolle for dansksindede skoler og for mindretallet generelt

 

D: Hav jeres svar fra opgave A in mente og diskuter, hvilken rolle den historiske baggrund spiller for opfattelser af mindretalsskolerne i mindretallene i dag.